top of page

כימיה חומר במחשבה קדימה אודות

 
חומר במחשבה קדימה.jpg

מהדורה חדשה ומתאימה לתוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

המרכיבים המוכרים והאהובים

  • תרגול רב בכל נושאי הלימוד

  • פתרונות מלאים והסברים מפורטים לכל השאלות

  • שלושה שאלונים מקוריים במתכונת בחינת הבגרות

  • שלוש בחינות בגרות

וגם תכנים חדשים התורמים להבנה ומעשירים את חוויית הלמידה

  • וקולע של חומרי הלימודסיכום תמציתי

  • קטעי מידע מעשירים ןמסקרנים

  • קישורים לסרטונים ולמקורות מידע רלונטים ברשת

  • דגשים במסייעים בהטמעת הידע

  • שאלות עמ"ר מקוריות,כולל הצעות מפורטות לפתרון

 
 
bottom of page